Λειτουργία και Συντήρηση Φ/Β Σταθμών | Solarmaint

Συντήρηση Φωτοβολταϊκών
Αρχική Σελίδα> Υπηρεσίες> Συντήρηση Υποσταθμών Μέσης Τάσης
Συντήρηση Υποσταθμών Μέσης Τάσης

Στους υποσταθμούς μέσης τάσης και στον εξοπλισμό που τους απαρτίζουν, επιβάλλεται να γίνεται προληπτική συντήρηση σύμφωνα, τόσο με τους κατασκευαστές του εξοπλισμού μέσης τάσης, όσο και με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

Επιπλέον, ο υποσταθμός μέσης τάσης αποτελεί την «καρδιά» του εκάστοτε φωτοβολταϊκού σταθμού καθώς από εκεί διοχετεύεται η ηλεκτρική ενέργεια στο δίκτυο της Δ.Ε.Η..

Η εταιρεία μας προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες σχετικά με τους υποσταθμούς μέσης τάσης, καθώς και την συντήρηση αυτών με βασικούς άξονες τα παρακάτω:

 

 • Προληπτική συντήρηση και έλεγχος μετασχηματιστών μέσης τάσης (ελαίου ή ξηρού τύπου).

   

 • Προληπτική συντήρηση και έλεγχος διακοπτών ισχύος μέσης τάσης και κινούμενων μερών αυτών.

   

 • Προληπτική συντήρηση και έλεγχος ζυγών εντός των πεδίων μέσης τάσης.

   

 • Προληπτική συντήρηση και έλεγχος ακροκιβωτίων μέσης τάσης.

   

 • Έλεγχος και αποκατάσταση οποιουδήποτε προβλήματος σχετικό με τον ηλεκτρονόμο δευτερογενούς.

   

 • Διεξαγωγή εξειδικευμένων μετρήσεων προλαμβάνοντας έτσι μελλοντικές δυσλειτουργίες

   

 • Επισκευή και αντικατάσταση μετασχηματιστών (ελαίου ή ξηρού τύπου), εφόσον κριθεί αναγκαίο.

   

 • Επισκευή και αντικατάσταση διακοπτών ισχύος μέσης τάσης και κινούμενων μερών αυτών, εφόσον κριθεί αναγκαίο.

   

 • Εξειδικευμένες λύσεις απομακρυσμένης παρακολούθησης υποσταθμών μέσης τάσης και ηλεκτρονόμων δευτερογενούς.

   

 • Τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη 24/7.

 • Κατασταλτική / έκτακτη μετάβαση κατάλληλα οργανωμένου συνεργείου για αποκατάσταση βλάβης, με χρόνο απόκρισης εντός 24 ωρών.

Επιπλέον προσφέρεται η δυνατότητα επιβολής ποινικής ρήτρας στην περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η μετάβαση του συνεργείου μας, εντός του προκαθορισμένου χρόνου απόκρισης, με χρηματική ωριαία αποζημίωση της απολεσθείσας ηλεκτρικής ενέργειας.

 

Οι εργασίες στους υποσταθμούς μέσης τάσης και στον εξοπλισμό αυτών, πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών και μόνο από διπλωματούχους ηλεκτρολόγους μηχανικούς.

 

Η τεχνική και οικονομική προσφορά μας, προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες και απαιτήσεις του εκάστοτε πελάτη.